Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Fałków

Obwieszczenie z dnia 13.03.2018r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:06:30 | Data modyfikacji: 2018-03-15 08:09:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnym Czermno.

 obwieszczenie z dn. 05.03.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-05 11:45:56 | Data modyfikacji: 2018-03-15 08:09:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0.4 kV dla zasilania przepompowni ścieków na działkach w obrębie geodezyjnym Wąsosz

 obwieszczenie z 29.01.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:28:19 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:29:25.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4440A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1465/2 w obrębie geodezyjnym Czermno

 Obwieszczenie BZP.6722.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:16:31 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:29:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia
12.01.2018 w zawiadamiające o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającego na budowie elektroenergetycznej
linni kablowej 0,4kV na działkach o nr ewid 948,
1118 w obrębie geodezyjnym Fałków
 obwieszczenie z dnia 12.01.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-12 10:36:26 | Data modyfikacji: 2018-01-12 10:37:40.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7820.1.27.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:56:11 | Data modyfikacji: 2018-01-12 10:37:40.

Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Fałków


Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia 28.11.2017r. do dnia 19.12.2017 r.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona wg ewidencji gruntów i budynków nr 751 o pow. 0.03 ha położona w obrębie geodezyjnym Sułków gm. Fałków, objęta księgą wieczystą nr KI1K/000572757/8. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fałków teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i letniskowo- rekreacyjną.
Cena nieruchomości została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 1 800,00 zł plus należny podatek VAT.
Nieruchomość zwolniona Uchwalą Rady Gminy w Fałkowie Nr XXVIII/220/2017 z dnia 5 października 2017r. z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                    /-/ Henryk Konieczny


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie ,która spełnia jeden z warunków określonych w art.34 ust1.pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2015 roku, poz.782 z póż.zm.).

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:05:55 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:08:01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV  dla zasilania przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-27 09:11:03 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:14:21.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV na działkach o nr ew. 948, 1118 w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie zn. BZP.6733.4.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:43:16 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:12:14.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta gminy Fałków z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza


organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 3 listopada 2017 r. pocztą elektroniczną: gminafałkow@wp.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):


Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)
Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

 

Zarządzenie Nr 42.doc

formularz uwag.doc

protokół z konsultacji.pdf

 projekt programu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:28:54 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:55:17.
Decyzja Wójta Gminy Fałków o umorzeniu
postępowania

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o. ul. Marii Opielińskiej 16B/3, 25 - 426 Kielce z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie.

Decyzja Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 12:54:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 12:55:09.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr
SPN.III.7820.1.27.2017

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Smykowie od km 180+700 do km 181+000, w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków-Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Fałków

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:40:15 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:42:11.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnerów spoza sektora finansów publicznych (z sektora MŚP oraz z poza sektora MŚP) do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1: Formularz oferty

Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta

Załącznik 4: Karta Oceny Oferty

Załącznik 5: Oświadczenie MŚP

Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej

Załącznik 9: Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023

Załącznik10: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik 11: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 20:31:11 | Data modyfikacji: 2017-09-08 20:55:20.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa (farmy) elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na części działki nr ewid 386 obręb Skórnice, gm Fałków.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08 | Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08
Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl