Konsultacje społeczne w sprawie projektu
„Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin
Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku
2030”

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”

Działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 04 października 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”


WÓJT GMINY FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”

1.    Celem konsultacji, jest uzyskanie uwag, wniosków i opinii w sprawie projektu „Strategii”.
2.    Konsultacje społeczne, skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Fałków, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Fałkowie, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, Dyrektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie i Warszawie, a także innych interesariuszy.
3.    Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 04.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r.
4.    Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 04 października 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”
5.    Wzór formularza,  na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIB, oraz w Urzędzie Gminy Fałków – pok. 202

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 04.10.2022r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030

Formularz uwag

Raport z przeprowadzonych konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-04 11:39:37 | Data modyfikacji: 2022-10-04 11:41:39.
konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju
miejscowości z Reczków – część wsi
Papiernia na Reczków - wieś

 

 O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków - wieś”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków – wieś”.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków – wieś”.


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Reczków w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Reczków ustalonej jako część wsi Papiernia na Reczków rodzaj miejscowości wieś.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Reczków.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Papiernia.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Papiernia, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reczków.
/-/Henryk Konieczny Wójt Gminy

do pobrania:

 

ogłoszenie

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków – wieś”.

ankieta konsultacyjna

Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-24 13:10:33 | Data modyfikacji: 2022-02-14 09:27:27.
Data wprowadzenia: 2022-01-24 13:10:33
Data modyfikacji: 2022-02-14 09:27:27
Opublikowane przez: Admin